Een nieuwe school kiezen

Misschien heb je enkele van volgende vragen.

Wij geven je al een eerste antwoord. Tijdens het openschoolweekend, het tentoonstellingsweekend, … kan je bijkomende informatie vragen. Via e-mail mag dat uiteraard ook, dan vullen we deze lijst aan. (Stuur jouw vraag/vragen naar miekemolemans@mdo.wico.be)

 

 • Welke studierichtingen kunnen wij aanbieden?

- Een eerste graad met A-stroom en B-stroom

- Alle studierichtingen van ASO

- 2 studierichtingen in BSO (Publiciteit en Office/Retail/Logistiek)

- 1 studierichting in de 2e graad KSO (Beeldende en architecturale vorming) - 1 studierichting in de 3e graad KSO (Beeldende vorming)

- 1 studierichting in de 2e graad TSO (Sociale en technische wetenschappen) - 2 studierichtingen in de 3e graad met een theoretische en een praktische variant (Jeugd- en gehandicaptenzorg) en een 7e jaar TSO (Leefgroepenwerking)

 

PS. 02.09.2019 5e jaar Office &Retail is volzet. Indien je nog interesse hebt voor deze studierichting dan kom je op een wachtlijst.

PS. 05.11.2019 3e jaar STW is volzet. indien je nog interesse hebt voor deze studierichtng dan kom je op een wachtlijst.

Onze verontschuldigingen. De leslokalen en de speciale inrichting belemmeren ons om meer leerlingen in te schrijven.

 • Wat is kenmerkend voor ons studieaanbod?

- Alle studierichtingen worden gekenmerkt door een brede algemene vorming.

- 10 studierichtingen bereiden voor op hoger onderwijs, 4 studierichtingen bereiden voor op een beroep.

 

 • De visie van de school op onderwijs

Opvoeden en leren gaan over kennis, vaardigheden en levenswaarden.

Opvoeden en leren doen wij voor het leven, voor het verder studeren en voor een job.

Volgende woorden vertellen iets over onze accenten:

ambitie, creativiteit, mildheid, moderne autoriteit, solidariteit, zelfstandigheid.

 

 • Leren leren

Sommige leerlingen ontwikkelen spontaan een goede manier van leren. Andere leerlingen vinden die weg niet zelf.

We helpen leerlingen op vele manieren. Enkele voorbeelden:

- 1e jaar: ‘leren leren’ is een onderdeel van het vak ‘sociale activiteit’.

- 3e jaar: opfrissen van ‘leren leren’ door aandacht in elk vak en gedurende een aantal weken.

- inhaallessen ‘leren leren’: een vormingsaanbod na de lesuren, 3 keer per jaar aangeboden.

 

De leerling kan het volledige programma volgen of een gedeelte eruit kiezen.

- Leren plannen

- Actief studeren (o.a. samenvattingen/schema’s leren maken, verschillende manieren inoefenen om de leerstof te reproduceren, …

- Studeren van taalvakken

- Studeren van wiskunde en wetenschappen

 

 • Onze gebouwen en de hygiëne

Sinds 2007 zijn wij permanent bezig met het verbeteren van onze infrastructuur. De grondige renovatie van 30 lokalen/gangen is gebeurd. Een nieuwbouw met 17 lokalen zorgt voor vervanging van 10 lokalen (paviljoenen) die zijn afgebroken.

De tijdelijke lokalen die wij nodig hebben tijdens de verdere renovatie zijn van zeer goede kwaliteit.

Wij zijn gestart met de restauratie van het klooster. Het masterplan voor het gebouw uit de jaren 50 is klaar en wij vermoeden dat in de loop van volgend schooljaar ook die renovatie kan starten.

Hygiëne is vooral belangrijk in de sanitaire voorzieningen. Onze leerlingentoiletten zijn volledig vernieuwd en zijn prima in orde. (Nieuwe toiletten in 2008 en een groot aantal in 2015). Elke dag worden de toiletten gepoetst en tijdens de pauzes is er ook permanent toezicht.

 

 • Sport en beweging

‘Sport beweegt onze school!’ Wij zijn zeker dat sport en beweging een belangrijke bijdrage betekenen voor de psychische en fysieke gezondheid van onze leerlingen. Naast de LO-lessen is er:

- een groot, ruim domein met een looppiste, een Finse piste, een groot voetbalveld, pingpongtafels, buitenfitness-toestellen ...;

- een ruim aanbod aan sportactiviteiten tijdens de middagpauze;

- een ‘kloosterrun’ van de leerlingenraad;

- een ‘survivalrun’ voor het goede doel;

- een 42 km en 25 km wandeling als uitdaging tijdens de Spiegeldagen van het 6e jaar;

- …

 

 • Culturele activiteiten

In de school zouden we samen met de leerlingen zoveel mogelijk moeten kunnen genieten van cultuur. Zo ontdekken leerlingen hun sterktes en talenten en leren ze zich uitdrukken in een taal die hen het beste ligt.

Dit is geen gemakkelijke opdracht. Het blijft zoeken, zeker omdat wij voor een aantal culturele programma’s met de handicap van de afstand zitten.

 

Maar onze school heeft, naast de vakken en het cultureel aanbod van Palethe, meerdere troeven:

- wij hebben Kunst Secundair Onderwijs; zowel de kunstleraren als de kunstleerlingen zorgen dat de kunsttaal in onze school voelbaar aanwezig is;

- wij zorgen al meer dan 10 jaar voor actieve inzet rond Poëzie (Gedichtendag, Week van de poëzie ...);

- wij kiezen voor leesbevordering zowel bij het personeel als bij de leerlingen;

- wij werken samen met de Kunstbank die zorgt voor een participatief en interactief tentoonstellingsproject dat vertrekt vanuit de leefwereld van de jongeren en hen zoveel mogelijk zelf aan het woord laat;

- wij maken samen met leerlingen van het 2e jaar jaarlijks een musical;

- …

 

 • Veiligheid

Een veilige omgeving voor leerlingen houdt in dat er een prettige sfeer is op school. Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie trachten wij te voorkomen. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht op in te zetten. Dit geldt ook voor pestgedrag.

De voorbije periode hebben wij gekozen om o.a.:

- middagactiviteiten te organiseren; het blijkt de beste preventie tegen pestgedrag. (Pesten kwam het meest voor op de speelplaats waar, ondanks veel toezicht, zeker niet alles te zien en op te volgen is door de aanwezige toezichters.)

-de leerlingen die meer dan 3 km van de school wonen te verplichten op school te blijven omdat buiten de school rondhangen een risico is om te gaan roken, te gaan drinken, dingen te vernielen … Het blijkt opnieuw een goede preventiemaatregel.

- het volledige personeelsteam een vorming te geven rond een basishouding die én autoriteit vergroot én de warme betrokkenheid intact houdt.

- bij incidenten, waar het kan, herstelgericht te werken zodat er meer kans is dat een nieuw incident in de toekomst vermeden wordt.

- ….

 • Ouderbetrokkenheid

Voor het eigen kind:

Ouders kennen hun kinderen het best. Ouders en school hebben de plicht om samen te werken.

Wij overleggen met ouders vanuit de houding: een ouder kan ons helpen met tips en inzicht zodat wij hun kind beter kunnen begeleiden. Als er zorgen en problemen zijn, hopen wij heel laagdrempelig te zijn voor ouders. Het personeel legt alvast vlot contact met ouders zowel telefonisch, als via Smartschool en via gesprekken.

Voor de school:

We hebben een actieve ouderraad waarvan iedere ouder lid kan worden. Deze ouderraad werkt mee aan het schoolbeleid. Het accent ligt zeker niet op het zelf organiseren van activiteiten. De ouderraad helpt wel regelmatig mee bij een aantal grotere activiteiten.

 

 •  Onderwijskwaliteit

Onderwijskwaliteit kan je met verschillende brillen bekijken.

- Het aantal C- en B-attesten van onze school ligt helemaal in de lijn van het onderwijsbeleid van Vlaanderen. Wij werken vooral met B-attestering die zorgt voor een vlotte vooruitgang van de onderwijsloopbaan.

- Vanuit de inspectie kregen wij telkens een goed rapport.

- Vanuit het behalen van studiepunten in het hoger onderwijs zien wij resultaten boven het Vlaamse gemiddelde.

- Vanuit de arbeidsmarkt zien wij dat onze leerlingen met een beroepsgerichte opleiding vlot werk vinden, velen al aansluitend op hun stages.

- …

 

 • Rapporteren en opvolging

Wij hebben een evaluatiereglement waarin alle aspecten van de evaluatie geregeld zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid voor iedereen (leerlingen, ouders en personeel).

Wij hebben een rapport waarop je overzichtelijk de resultaten kan zien en het eindresultaat kan opvolgen.

Wij hebben Smartschool met SKORE, een digitale puntenboek, waarop ouders en leerlingen hun resultaten kunnen opvolgen.

Wij zetten sterk in op de opvolging door o.a.:

- goede klassenraden met een overzichtelijk verslag, tips en aandacht voor hetgeen de leerling goed kan/goed doet;

- remediëringsmogelijkheden (inhaallessen, vakantietaken, analyse van de examens, reflectiegesprekken, ...);

- inzet van verschillende personeelsleden: vakleraren, klassenleraren, een studiecoach en leerlingenbegeleiding.

 

Mater Dei maakt deel uit van de WICO scholengemeenschap